Evaluering av Politidirektoratet

Politiets Fellesforbund har siden januar 2021 bidratt i arbeidet med å sette søkelys på Politidirektoratet sin rolle og utvikling.
Bilde

Politiets Fellesforbund har de senere årene ved gjentatte anledninger påpekt en negativ utvikling i Politidirektoratet. Sterkere styring, overstyring og kontroll over enhetene i etaten har bidratt til blant annet et mer krevende samhandlingsklima.

Dette har også ført til lavere grad av medbestemmelse og partssamarbeid. Med ny regjering, Hurdalsplattformen og flere medieoppslag fra blant annet Politiets Fellesforbund, ble vi i uke 19 kjent med at evalueringen av Politidirektoratet skal være på plass 5. februar 2023.

Mandatet er gitt fra Justis- og beredskapsdepartementet, hvor man blant annet skal se på samhandling med departementet, myndighetsområder og rolleavklaringer. Politiets Fellesforbund har derfor lykkes i sittt arbeid så langt!

I forbundsstyret sitt møte i juni 2022 ble følgende forslag til vedtak behandlet:

Det nedsettes en arbeidsgruppe med ekstern bistand som skal gi anbefalinger til forbundsstyret om Politiets Fellesforbunds standpunkt til Politidirektoratets fremtidige rolle.

Arbeidsgruppen ble anmodet om å være en hurtigarbeidende gruppe som fremmer forslag og anbefalinger til forbundsleder og forbundsstyret, i god tid før Justis- og beredskapsdepartementets evaluering skal være på plass i februar 2022.

Per Anders Røsjorde er utpekt som leder for arbeidsgruppen, og følgende medlemmer er utpekt og deltar i arbeidsgruppen:

Per Anders Røsjorde, lokallagsleder - PF Sør-Vest

Christian Stoutland, lokallagsleder - PF Sentral Politiledelse

Stine Mæland Bergan, styremedlem - PF Sør-Øst

Jan Erik Haugland, medlem - PF Øst

Mari Hauknes, forbundssekretær - Forbundskontoret

Arbeidsgruppen er sammensatt med kompetanse og erfaring fra flere politidistrikt, særorgan og opp til departementsnivå. Forbundsleder i Politiets Fellesforbund deltar i referansegruppen tilknyttet arbeidet.