Skille mellom politi- og påtalemyndighet

Politiets Fellesforbund har satt i gang et arbeid for å utrede fordeler og ulemper ved å skille politi- og påtalemyndighet.
Bilde

Under landsmøtet i 2020 - under hovedtemaet samfunnsansvar - endte Politiets Fellesforbund med to vedtak som omhandlet politimyndighet. Vedtakene var:

  • Politiets Fellesforbund skal arbeide for at det gjennomføres en utredning av fordeler og ulemper ved den integrerte påtaleordningen i politiet.
  • Politiets Fellesforbund skal arbeide for et myndighetsmessig skille mellom politimyndighet og påtalemyndighet. Det skal stilles krav om politiskolen/politihøgskolen for å inneha full politimyndighet.

Forbundskontoret begynte å arbeide med vedtakene, og den påfølgende arbeidsgruppen leverte i juni 2020 et strategidokument til forbundsstyret. Hovedformålet med strategidokumentet var å dele opp oppgavene mot landsmøtevedtakene i flere spor.

Juridiske utredninger

Det første sporet handlet om nedsettelse av en arbeidsgruppe rundt de juridiske spørsmålene knyttet opp mot et myndighetsskille. Tanken var at denne gruppens mandat ville være mer faglig rendyrket knyttet til juridiske utredninger om hvilke mulige konsekvenser et myndighetsmessig skille mellom politi- og påtalemyndigheten ville innebære.

Arbeidsgruppen som nå skal få i gang en utredning om myndighetsskille, vil i mandatet se nærmere på flere sentrale spørsmål. Hva er utfordringene med et myndighetsskille? Hva er fordelene? Hva vil det koste? Og hva blir de arbeidsmessige og juridiske konsekvensene? Dette er noen av spørsmålene man håper å få et svar på.

Under stortingsmeldingen Politimeldingen – et politi for fremtiden (Meld. St. 29, 2019 - 2020) skisserte regjeringen opp flere punkter som de ønsket under "Regjeringen vil". Politiets Fellesforbund hadde bidratt til flere av disse handlingspunktene til regjeringen, deriblant det som handlet om politimyndighet og lød som følger:

Regjeringen vil:

  • Utrede fordeler og ulemper ved å skille politi og påtalemyndighet.

Per nå har vi fått lite informasjon som tilsier at dette arbeidet er startet, men det er noe som vil følges opp fremover. Arbeidsgruppen hos Politiets Fellesforbund jobber nå med mandat og å få på plass en egnet ekstern leder for vår juridiske utredning. At Politiets Fellesforbund har satt i gang et slikt arbeid før regjeringen sitt eget arbeid, vil gjøre oss mer kunnskapsstyrte i den politiske dialogen om fremtidens myndighetsområder.