Fra Teams til møterom

Oppstarten av året var preget av økt koronasmitte og tiltak for å hindre spredning.

Fra Teams til møterom

Oppstarten av året var preget av økt koronasmitte og tiltak for å hindre spredning. Politiets Fellesforbund startet derfor 2022 med en digital samling for alle lokallagslederne i januar og fortsatte med digitale kurs og samlinger frem til vinterferien, før lettelsene i tiltakene tillot fysiske kurs og samlinger igjen. Erfaringen er at noen kurs egner seg godt for digital opplæring, mens der hvor samarbeid, nettverksbygging og tyngre temaer skal tas opp, er fysiske samlinger å foretrekke.

Videre i 2022 har vi derfor i hovedsak fortsatt med fysiske samlinger, mens der hvor det har vært mulig, har det vært avholdt digitalt.

Politiets Fellesforbunds opplæringsvirksomhet har som hovedmål å til enhver tid ha tillitsvalgte med riktig kompetanse som ivaretar oppgavene til medlemmenes beste. Den røde tråden i opplæringsvirksomheten er medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Det arrangeres kurs med faglig sterk tyngde både sentralt fra hovedkontoret, og lokalt i regi av lokallagene. Hvert lokallag får et eget budsjett med opplæring- og utviklingsmidler (OU-midler) som de forvalter selv i henhold til retningslinjer for bruk av disse midlene. Dette gir lokallagene lokal autonomi, og ordningen er godt mottatt i lokallagene.

Nyheter innen kurs og opplæring i 2022

Politiets Fellesforbund har i flere år hatt en ordning med stipendtilbud til organisasjonens tillitsvalgte. Vi har mottatt henvendelser fra medlemmer - som ikke er tillitsvalgte - om at det er ønskelig med en stipendordning for alle medlemmer i Politiets Fellesforbund. Forbundsstyret har vedtatt et pilotprosjekt og bevilget 200 000 kroner til dette formålet i 2022. Første søknadsrunde var høsten 2022, og det var gledelig å se at det var mange søkere på begge stipendordningene. Stipendet har til formål å gi kompetanseutvikling til tillitsvalgte og medlemmer, som i sin tur vil være med på å løfte organisasjonen.

I tillegg til å tilby stipend, starter Politiets Fellesforbund med spillbasert opplæring av tillitsvalgte. I løpet av høsten 2022 lanseres spillet. I første omgang lages det et spill som har fokus på «onboardingpakke» til nyvalgte tillitsvalgte. Spillet er en app på mobilen og skal være lett tilgjengelig. Meningen er at det skal være en morsom og lærerik arena som skal motivere den tillitsvalgte til å lære mer om tillitsvalgtrollen. Planen fremover er å se om dette kan utvikles til å være et supplement til dagens modulbaserte grunnopplæring for tillitsvalgte.

Friske midler til opplæring og utvikling

Opplæring og utviklingsmidler (OU-midler) skal benyttes som tilskudd til opplæring i organisasjons- og tillitsvalgtarbeid. Midlene tildeles av staten, ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Hovedsammenslutningene er mottagere av pengene, som deretter fordeler til sine forbund basert på medlemstall.

Midlene må benyttes i tildelingsåret. Tildelte midler som ikke blir brukt, betales tilbake til Unio. Ubrukte OU-midler blir så fordelt igjen etter to år.

I år har Politiets Fellesforbund både fått tildelt midler for 2022, samt ubrukte OU-midler fra 2020. I 2022 er Politiets Fellesforbund tildelt i underkant av sju millioner kroner for første tertial – og dette gir oss en indikasjon på at budsjettet for hele året på rundt 21 millioner kroner er riktig.

I tillegg er Politiets Fellesforbund tildelt ti millioner kroner i ubenyttede OU-midler fra 2020. Dette tallet er uvanlig høyt og antas å ha sammenheng med lavt aktivitetsnivå under pandemien. Denne har gjort seg gjeldende også for 2021, for rapporten viser at det i 2021 ble tilbakebetalt nesten 30 millioner kroner i ubenyttede OU-midler. Denne potten kan Politiets Fellesforbund søke om midler fra innen 1. november i år.