Pensjon har høy prioritet

Politiets Fellesforbund har i 2022 hatt pensjon som et av to høyt prioriterte områder. Forhandlingene om tilpasninger i regelverket for ansatte med særaldersgrenser brøt sammen vinteren 2020. Det betyr at de midlertidige reglene fortsatt gjelder, noe som på sikt ikke er bærekraftig verken for arbeidstaker- eller arbeidsgiversiden.
Bilde

Den nye regjeringen har i Hurdalsplattformen erklært at den vil reversere lovendringen som fjernet plikten til å fratre ved særaldersgrensen og at den vil gjenoppta forhandlingene om pensjon for ansatte med særaldersgrenser i staten. Det har etter regjeringsskiftet vært dialog mellom hovedsammenslutningene og regjeringen om omfanget av dette arbeidet, arbeidets rekkefølge og tidsfrister. Partene ble enige om en «prosessavtale» om dette i juni 2022. Prosessavtalen bygger på avtalen av 3. mars 2018, hvor partene blant annet ble enige om at det skulle skilles mellom innholdet i pensjonsordningen for ansatte med særaldersgrenser og hvem som skal ha særaldersgrenser (og hvor grensene skal gå).

Hovedtrekkene i prosessavtalen

 • Det som ble avtalt om særalderspensjon i avtalen av 3. mars 2018 ligger fast, hvilket blant annet betyr:
  • At regelverket for personer med særaldersgrenser som er født i 1963 eller senere må tilpasses den nye modellen
  • At personer som per 1.1.2020 har ti eller færre år til særaldersgrensen skal sikres ordninger som gjør at de ikke kommer dårligere ut enn hvis dagens regler, inkludert 85-årsregelen videreføres, og
  • At personer som har mer enn ti år til særaldersgrensen skal ha regler som sikrer pensjonsnivået og ikke innebærer økte kostnader sammenlignet med dagens regler
 • Lovendringen som opphevet plikten til å fratre ved særaldersgrensen reverseres (inntil videre) ikke. Partene er til gjengjeld enige om at lovendringen ikke gir føringer for arbeidet med å fastsette innholdet i pensjonsreglene.
 • Det legges opp til to prosesser; en prosess for innholdet i pensjonsreglene og en prosess for å vurdere aldersgrensene.
 • Prosessen for innholdet i pensjonsreglene skal ha to faser; en utredningsfase og en forhandlingsfase.
  Utredningsfasen skal avsluttes innen 1. april 2023.
  Forhandlingsfasen skal være avsluttet innen 1. juli 2023.

Forbundet er fornøyd

Politiets Fellesforbund er fornøyd med at forhandlingene om innholdet i pensjonsreglene nå kommer i gang igjen. Særaldersgrensene og særalderspensjonen er viktige områder for våre medlemmer. Politiets Fellesforbund jobber for at særaldersgrensene opprettholdes i størst mulig grad og at våre medlemmer får en pensjon som er rettferdig også sammenlignet med ansatte uten særaldersgrenser. Samtidig må vi være forberedt på at også reglene om særaldersgrenser og særalderspensjon endrer seg som følge av samfunnsutviklingen. Dette er vanskelige spørsmål og prioriteringer, men Politiets Fellesforbund jobber hardt for at partene skal komme fram til gode løsninger for våre medlemmer.

Politiets Fellesforbund samarbeider godt med Unio og har satt ned en egen pensjonsgruppe ledet av Vegar Monsvoll som vil følge forhandlingene og sørge for at Politiets Fellesforbunds stemme blir hørt og hensyntatt i prosessen. Pensjonsgruppen har etter inngåelse av prosessavtalen regelmessige møter og har informasjon om status pensjon fast til forbundsstyret fra september 2022.

Fremtidig pensjon og pensjonssystem er en svært viktig og prioritert sak for Politiets Fellesforbund, og vi vil holde medlemmene orientert om progresjonen ved de kommende forhandlingene.