Bedre lønn er viktigste sak

I 2022 har lønn vært Politiets Fellesforbund sin viktigste sak. Motiverte og dedikerte medarbeidere - som opplever at lønnsnivået stemmer med det ansvaret og den kompleksiteten politijobben har - er avgjørende for at politiet skal kunne nå de målene samfunnet har satt.

Det har vært et løpende fokus på å utvikle lønnsstatistikk for å understøtte lokallagenes behov for styringsinformasjon og føre løpende oversikt over lønnsutviklingen for våre medlemmer. Etter endringen av statens tjenestemannsregister (SST) fra og med 2015 har det vært en utfordring å sammenligne utviklingen i grunnlønn opp mot andre sammenlignbare grupper i staten. Det har vært jobbet aktivt med å sikre løpende lønnsstatistikk for våre medlemmer gjennom Politiet Fellesforbunds medlemsregister og modulen Lønnsinformasjonsystemet - LSI.

Lønnsveksten i grunnlønn pluss faste tillegg for politistillinger var noe lavere enn for øvrige statsansatte fram til 2018. Politiets Fellesforbund har hatt et hovedfokus på at våre medlemmer skal få bedre lønn.

Lønnsutviklingen for våre medlemmer

Hovedtariffavtalen sin definisjon av lønn er summen av grunnlønn som tilsvarer A-lønnstabell basert på lønnstrinn og faste tillegg. Etter omleggingen til A-ordning rapporterer Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomsnittlig avtalt månedslønn for alle ansatte i staten. Politiets Fellesforbund sin egen statistikk for medlemmer har fortsatt et hovedfokus på grunnlønn i sine analyser. Utvikling i gjennomsnittlig lønnstrinn for våre medlemmer har vært positiv i perioden første kvartal 2016 til og med andre kvartal 2022.

Lokalt lønnsarbeid i politidistrikter og særorgan
Vi har i landsmøteperioden hatt et sterkt fokus på lokal lønnsdannelse, eller det som på fagspråket kalles lønnsarbeid på delegert nivå – i politidistrikter og særorgan. Måten vi har jobbet strategisk med dette, er at det har vært gjennomgående temaer i våre kursmoduler, fagdager og ikke minst på lokallagsledersamlinger. Det er etablert en større forståelse for viktigheten av å benytte forhandlingsbestemmelsene i hovedtariffavtalen som skaper lønnsutvikling ut over de årlige forhandlingene på sentralt nivå, med tilhørende lokale pott-avsetninger. Det har derfor vært viktig å tilgjengeliggjøre løpende lønnsstatistikker for våre lokallag, for bedre å istandsette dem til å kunne gjøre denne jobben. Bevisstgjøring rundt dette har bidratt positivt.

Landsmøtevedtaket på lønn

Det foreligger et landsmøtevedtak på lønn som har som målsetting at Politiets Fellesforbund sine medlemmer skal være på lønnsnivå med gjennomsnittet i staten innen 2019. På grunn av omlegging til A-ordningen og sammenligningsgrunnlag basert på tall fra SSB, er lønnsbegrepet definert som grunnlønn pluss faste tillegg som også er i tråd med hovedtariffavtalens bestemmelser. Med dette utgangspunktet viser analyser at PF sine medlemmer gradvis har tatt igjen det betydelige gapet som ble konstatert i 2015. Grafen nedenfor viser hvordan utviklingen har vært opp mot avtalt lønn i staten fra 2016 til og med andre kvartal 2022. Dette innbefatter også belastningsbegrunnet lønn.

Etterforskningsløftet

I august 2021 ble det varslet omdisponering av 83 millioner kroner til etterforskningsløftet. Politiets Fellesforbund og de øvrige fagforeningene ble enige med Politidirektoratet om hvordan fordelingen av disse midlene skulle være.

Politiets Fellesforbund har over flere år jobbet med utfordringene innen etterforskningsfeltet, som er til dels store. Mangel på etterforskningskapasitet svekker rettssikkerheten og tryggheten til befolkningen. Politiets Fellesforbund har jobbet både internt i etaten og politisk for å løse utfordringene.

Politiets Fellesforbund har gjennom tre års innspill til statsbudsjettet krevd budsjettmidler som skal benyttes til å rekruttere og beholde kvalifiserte etterforskere. Vi fikk gjennomslag for vårt krav i statsbudsjettet for 2020, med 83 millioner kroner til etterforskningsløftet.

Etterforskningsløftet er en kvalitetsreform som er del av politireformen. Det har i kjølvannet av reformen vært gjort mye bra både med struktur og kvalitet.

For Politiets Fellesforbund har det vært uaktuelt at etterforskningsløftet skulle «finansieres» av andre ansatte i politiet sin lønnsutvikling. Det måtte egne budsjettmidler til for å komme i mål med dette, og omdisponeringen for 2021 innebærer at midlene ikke tas fra noen andre enheter. Midlene ble benyttet til lønnsjustering innenfor etterforskningsfeltet i politidistriktene Kripos og Økokrim og innebar et betydelig løft for politietterforskere i etaten.

Politiets Fellesforbund har jobbet over år for å skape bevissthet rundt utfordringene, både i politiet og opp mot justispolitikere på Stortinget. Det er også en del av programpakken inn mot stortingsvalg, og har vært tema på Arendalsuka i flere år. Lokallagene har jobbet godt for dette lokalt.