Varsling

Politiets Fellesforbund vil også i år trekke fram at vi er fornøyde med å ha bidratt til å sette varslingstematikken på dagsorden.

Vi har bidratt til utvikling, men er samtidig ikke tilfredse før vi vet at det er trygt å varsle og at tilstrekkelige systemer og rutiner er på plass for behandling og oppfølging. Først da kan vi anbefale våre medlemmer å varsle.

Politiets Fellesforbund har gjennom perioden jobbet iherdig for å få på plass evalueringer, både av varslingspraksisen og i konkrete saker. PF mener det gjenstår mye for å sikre tilstrekkelig opplæring til å sikre en trygg og god håndtering av saker i etaten. Politiets Fellesforbund har gjennom perioden satt søkelyset på behovet nettopp for opplæring, spesielt for undersøkelsesgrupper.

Politiets Fellesforbund har foreslått løsninger for å dele kompetanse med for eksempel nasjonale undersøkelsesgrupper. PF har i deltatt i arbeidet med utvikling av E-læring og her vært en premissleverandør for å få det i riktig spor. Politiets Fellesforbund er opptatt av helhetlig oppfølging, men mye gjenstår - blant annet igjennom oppfølgingen også beskrevet i etatens HMS-handlingsplan.

Fortsatt trykk med å få på plass varslingsombud

Tidligere i år sa Justis- og beredskapsdepartementet at det ville innføre et varslingsombud for politiet - med støtte fra Politiets Fellesforbund som siden 2015 har jobbet for et nasjonalt varslingsombud. Da oppdragsbrevet kom, valgte forbundet å trekke støtten på grunn av store mangler. I skrivende stund jobbes det videre med dette.

Slik Politiet Fellesforbund ser det vil et ombud være det beste alternativet for å sikre en objektiv og habil behandling av varslingssakene. Et varslingsombud vil også kunne spare samfunnet for betydelige kostnader. Når feil begås gjentatte ganger og man ikke tar lærdom av det, så vil det også i ytterste konsekvens tilsi at fundamentale rettsstatsprinsipper og verdier settes til side.

Lavest mulig nivå

Politiets Fellesforbund er opptatt av at varslingssaker skal løses på lavest mulig nivå. Erfaring viser at ikke alle har forutsetninger for å håndtere saker innad i egen virksomhet. Da fordrer det at samfunnet har mekanismer som kan sikre dette. En ekstern behandling av varsler kan både bidra til å skape tillit til behandlingen, og det kan bidra til å skape ro i virksomheten. Ekstern behandling kan også bidra til å gi varslere tro på at det å varsle om kritikkverdige forhold tas på alvor.

Politiets Fellesforbund mener fortsatt at den beste løsningen er å få på plass et nasjonalt varslingsombud for hele arbeidslivet. En annen løsning i første omgang kan være for offentlig sektor eller justissektoren. Et ombud for politiet er kun mulig hvis det opprettes et ombud som et eget organ/instans på utsiden av politiet.

Må ha myndighet og ansvar

Det er helt avgjørende at et varslingsombud - uansett på hvilket nivå - har fullverdige rammer, myndighet og ansvar. Herunder ved å først og fremst være en uavhengig aktør, samt ha en rådgivende og undersøkende rolle. Varslingsombudet må kunne håndheve varslingsreglene, ha påleggsmyndighet og kunne iverksette uavhengige undersøkelser i varslingssaker av alvorlig karakter.

Politiets Fellesforbund mener at et varslingsombud vil kunne sikre dette, og forbundet vil fortsette å jobbe for at dette kommer på plass.