Post pandemi

Politiets Fellesforbund gjennomførte underveisevaluering av vår lokale og sentrale kriseberedskap - med fokus på læringspunkter å ta med oss inn i 2022.
Bilde

Resultatet viste grovt sagt fra lokalt hold at man er fornøyd med raskt å få svar fra Politiets Fellesforbund sentralt, og at våre ekstra digitale møtepunkter har vært nyttige. Lokalt har det vært stort trykk, og tilbakemeldingene er at vi i enda større grad skulle fokusert på psykososial støtte for lokallagsledere. Det har vært stort press på mange over tid.

Politiets Fellesforbund sentralt etablerte PF Direct som ressursgruppe for covid-relaterte tariff- og arbeidsrettslige spørsmål. Dette opplegget fungerte bra. PF fikk tidlig på plass plan for krisekommunikasjon, budskapsplattform og beredskapsplanverk. Ekstra faste og digitale møtepunkter, loggføring av aktiviteter, risikovurderinger, rutiner og retningslinjer for å forebygge og hindre smittespredning har vært faste tiltak gjennom de siste to årene. Da samfunnet igjen åpnet opp har PF gjennom året i stor grad gått tilbake til fysiske kurs og aktiviteter, men har også tatt med erfaringene med digitale og hybride møter og kurs, som for eksempel digitalt månedlig ATB-forum, digitale fagdager med mer.

Politiets Fellesforbund vil innen utgangen av året sluttføre sin interne evalueringsrapport og svare opp høring fra Justis- og beredskapsdepartementet om politiets håndtering, hvor blant annet kriseledelse, tverrsektoriell samhandling og realistiske forventninger til kritiske samfunnsfunksjoner vil berøres.

Fremtidens politi, politireformen

Politiets Fellesforbund har siden reformen startet vært opptatt av våre målbilder for fremtidens politi:

  • Innbyggerne skal oppleve at politiet er lokalt forankret gjennom å være desentralisert og integrert i lokalsamfunn
  • Innbyggerne skal oppleve en god hverdagsberedskap som er tuftet på forebygging, etterforskning og operative tjenester
  • Innbyggerne skal oppleve et tilgjengelig og tilstedeværende politi
  • Innbyggerne skal oppleve at politiet utvikler seg i takt med samfunnsutviklingen
  • Politiansatte skal oppleve en åpen og ærlig kultur hvor det er reell medbestemmelse og et godt ytringsklima
  • Innbyggerne og politiansatte skal oppleve mangfold og likestilling

Det siste året har vi også gått dypere til verks med våre politiske budskap om hvordan fremtidens politi bør være og se ut. Dette gjorde vi blant annet gjennom vårt høringssvar på Politimeldingen - et politi for fremtiden.

Politiets Fellesforbund er nå i gang med å utarbeide ny politikk på den mye omtalte Tillitsreformen.