Nytt lønnsystem i staten

Etter fem år forarbeid klarte partene i staten i år å bli enige om et nytt lønnsystem, der lønnsrammene med alternativer, basert på tjenesteansiennitet, er avviklet.

Nytt system baserer seg på stillingsansiennitet med tilhørende lønnsstiger på 10 eller 16 år. Det er ingen endringer i stillingskodestrukturen, og de stillingskodene som tidligere var på lønnsrammer er nå på lønnsstiger. De stillingene som har vært direkteplassert, er fortsatt direkteplassert. Lønnstrinn erstattes nå av kronebeløp benevnt som årslønn.

Unio søkte under årets forhandlinger mulighetene for et samarbeid om tariffavtale sammen med Akademikerne. Dette lyktes, og vi har nå en felles tariffavtale for utdanningsgruppene mellom Unio og Akademikerne, mens LO og YS har en egen seg imellom. Vår tariffavtale er den største i staten, størst på departementsområdet Justis, og størst i virksomheten politiet. Partene ble i år enige om å fordele den disponible rammen i oppgjøret til lokale forhandlinger. Dermed forvaltes lønnsmidlene til lokalt oppgjør i virksomheten, og evtentuelt på delegert nivå - politidistriktene og særorganene.

Overgangen har skapt noen utfordringer for partene, da Direktoratet for Økonomistyring (DFØ) har hatt noen forsinkelser knyttet til beregning av lønnsmasser på de to ulike avtalene. Dette har medført utsettelse av frist for det lokale oppgjøret til 30. november.

I Politiets Fellesforbund har vi arrangert en rekke kurs og samlinger knyttet til det nye lønnssystemet. Det vil nok likevel ta noe tid før hele organisasjonen er godt kjent med systemet, samt mulighetene og begrensningene dette innebærer.

Basert på erfaringer i tariffperioden, vil det foretas en evaluering av endringene i forkant av hovedtariffoppgjøret 2024.