Høyesterettssak – personalreglementet

1. juli 2017 trådte ny lov om statens ansatte i kraft. Den erstattet den tidligere tjenestemannsloven. I den forbindelse var det en overgangsperiode frem til 1. juli 2019 for å fremforhandle et nytt personalreglement.
Bilde

I forbindelse med forhandlingene ønsket Politidirektoratet å utvide muligheten for å ansette midlertidig uten kunngjøring, fra seks måneder til tolv måneder. Politiets Fellesforbund var ikke enig i dette, da vi mener lovens hjemmel om mulighet for dette inntil seks måneder var mer enn dekkende.

Politiets Fellesforbund mente at dette var en konsensusbestemmelse - altså at alle partene måtte være enige dersom unntaket skulle utvides. Siden vi ikke var enige om hvordan uenigheten skulle løses, ønsket vi å prøve saken i rettssystemet ved å gå til sak mot staten ved Justis- og beredskapsdepartementet.

Etter å ha tapt både i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett, anket vi til Høyesteretts kjæremålsutvalg som valgte å ta anken til følge. At vi fikk gjennomslag for at Høyesterett skulle ta anken til behandling, var en liten seier i seg selv når vi vet at bare rundt 15 prosent av alle sakene kjæremålsutvalget får, kommer gjennom nåløyet. Dessverre tapte vi saken også i Høyesterett, og saken skal nå finne sin løsning igjennom nemdbehandling.