Stort press på sivilt ansatte

Det har vært et stort press blant sivilt ansatte i politiet de to siste årene. Knapphet på ressurser har vært en av hovedårsakene.
Bilde

Både ved at sivile stillinger har vært holdt nede på bekostning av regjeringens lovnad om to politibetjenter per 1000 innbyggere innen utgangen av 2020, men ikke minst pandemi, Ukraina-krisen, restanseproblematikk innen sivil rettspleie og situasjonen knyttet til pass og ID har gjort at belastningen på de sivilt ansatte har vært stor.

Ivaretakelse av medlemmer

Sivilutvalget har alltid fokus på ivaretakelse av eksisterende medlemmer og verving av nye. Vi ser med stor glede at antall sivile medlemmer har økt. Det har i perioden vært gjennomført flere vervekampanjer rundt om i distriktene.

Det er mange både avsluttede og fortsatt pågående prosjekter i perioden. Her kan nevnes blant annet Fremtidens innkreving, hovedlønnsprosessen, sikkerhetsrutine for sivilt ansatte og Fremtidens HR. Det har vært viktig for Politiets Fellesforbund å delta i de ulike styringsgruppene for best mulig ivaretakelse av våre medlemmer. Leder av sivilutvalget har deltatt i flere av arbeids- og styringsgruppene. Progresjon i og etterlevelse av prosjektene følges opp videre.

Ivaretakelse av medlemmene og utvalgsstruktur har også i denne perioden stått på agendaen. Det har vært gode diskusjoner blant de sivile kontaktpersonene og på lokallagsledersamlinger.

Lønns- og arbeidsvilkår

Det er gledelig at arbeidet med stillingskategorier og karriereveier for sivile viser at overføring til høyere stillingskategorier går riktig vei. Fokus på samarbeid på tvers av lokallagene har spilt en viktig rolle i dette arbeidet, og det har medført en noe bedre lønnsutvikling blant sivile medlemmer.

Det har som nevnt over gjennom flere år vært et enormt press på sivile stillinger, hvor man i stor grad har sett at sivile stillinger blir brukt som budsjettregulatorer. Med økning i sakstilfang innen de fleste fagområder har dette medført en ekstra belastning for de ansatte. For Politiets Fellesforbund har det vært viktig å være synlig overfor medlemmene. Informasjonsskriv har vært sendt ut, og situasjonen har vært spilt inn til Politidirektoratet. Presset på de ansatte har blant annet ført til en del midlertidige stillinger for nedbygging av restanser.

Aktivitet og samlinger

Sivilutvalget har i perioden 2021/2022 hatt ni fysiske møter og hyppige digitale møter. Utvalget har sett stor nytte av denne miksen - for raske avklaringer og oppdateringer i enkeltsaker.

På bakgrunn av pandemien så sivilutvalget fortsatt behov av å benytte digital portal for kontakt med de sivile kontaktpersonene. Det har vært gjennomført tre samlinger og ti digitale møter med alle sivile kontaktpersoner i alle distrikter og særorganer. Dette har blitt tatt positivt imot av deltakerne og har ført til en jevnlig møteplan. Denne måten å jobbe på har gitt mulighet for informasjon direkte ut til kontaktpersonene, men også til en meningsutveksling og kontinuerlig oppdatering av status i de ulike distrikt og særorgan. Dette er en veldig viktig arbeidsmetode for sivilutvalget slik at man raskt kan ta fatt i aktuelle problemstillinger.

Det brede spekteret av sivile medlemmer som er organisert gjennom Politiets Fellesforbund gir en styrke når det gjelder politifaglige spørsmål som er viktige for våre medlemmer. Dette gjør at vi blir lyttet til og får økt mulighet til gjennomføring av strategi for best mulig måloppnåelse.