Mangfold i fokus

Økt fokus på mangfoldsledelse og mangfold i politiet har stått i fokus for utvalget også i 2021 og 2022.
Bilde

Likestillings- og mangfoldsutvalget har hatt hovedfokus på Politiets Fellesforbunds medlemmer, og spesielt på likestillings- og mangfoldskontaktene. Vi har hatt et spesielt fokus på de ulike henvendelsene som utvalget har fått, samt å ha tett kontakt og dialog med kontaktene. Det har vært hyppige digitale møter. Videre har utvalget også i denne perioden hatt stort fokus på kjønnsbalanse med tanke på politioperativt mannskap. Det er viktig med kjønnsbalanse også på de laveste operative nivåene for på sikt å nå målet om flere kvinnelige ledere, samt for å rekruttere og beholde kvinner i operative stillinger.

Lønns- og arbeidsvilkår

Utvalget har også i denne perioden arbeidet med saker der utsatte grupper mister tillegg i permisjon. Dette arbeidet har bidratt til høyere og riktig lønn til medlemmene.

Reglene knyttet til svangerskapspermisjon kan være krevende for medlemmer, og det mottas en del problemstillinger knyttet til nettopp dette temaet. Utvalget har gitt råd og formidlet god praksis blant medlemmer og lokallag, og således gjort arbeidsvilkårene for gravide tydeligere.

Samfunnsansvar

I tillegg til nær kontakt med sentrale aktører, jobber utvalget aktivt med lokallagene og de tillitsvalgte rundt temaene mangfoldsledelse og mangfoldskunnskap. Leder og medlemmer av utvalget har også tilegnet seg kompetanseheving innen mangfoldsledelse, og Margrete Vaage ble mangfoldssertifisert i 2022. Mangfoldsledelse vil også forebygge brudd på likestillings- og diskrimineringsloven, samt hatkriminalitet i samfunnet. Utvalget har vært aktivt med i forhold til utarbeidelsen av Handlingsplan for politiets arbeid (2022-2025). Utvalget ønsker å være en pådriver for at Politiets Fellesforbund bruker denne handlingsplanen aktivt i det videre mangfoldsarbeidet i politiet.

Det mangler fortsatt kjønnsbalanse innen enkelte fagområder, men den mest prioriterte utfordringen i løpet av denne perioden (2017-2022) er kjønnsbalanse i lederstillinger, særlig politiledere. Utvalget fortsetter å ha fokus på kjønnsbalanse i lederposisjoner, spesielt hos politiledere. Videre jobber likestillings- og mangfoldsutvalget for å være med på å påvirke kulturen og for forståelse av lønnsomheten i dette arbeidet. Likestillingstiltaket med å øke antallet kvinnelige ledere vil gi utslag på lønn- og karrieremuligheter for kvinnelige ansatte.

Bistand fra Likestilling- og diskrimineringsombudet

I diskrimineringssaker rådfører utvalget seg alltid med Likestilling- og diskrimineringsombudet (LDO). Utvalget har sendt flere saker til LDO for rådgivende uttalelse, og utvalget erfarer det som svært nyttig å benytte denne kompetansen. Det enkelte lokallag har også tatt direkte kontakt med LDO når de har hatt behov for dette.

Deltakelse på Pride

Pride er Norges største kulturfestival for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Politiets og Politiets Fellesforbunds tilstedeværelse ved slike arrangementer gir store ringvirkninger. Det viser at vi er åpne og ikke gjør forskjell på folk. Vi er «ett politi - for alle». Politiets Fellesforbund deltar også på Pride for å støtte mangfoldet og vise at det er gode arbeidsvilkår for alle i politiet.

Covid-19 utfordret blant annet planlagte arrangementer, og i 2021 ble Pride arrangert digitalt. Oppslutningen rundt dette digitale arrangementet var fantastisk bra. Samtlige lokallag bidro med ulike digitale bidrag.

I 2022 ble det for første gang tillatt å flagge med Pride-flagget, og Pride-flagget ble heist både på Stortinget og ved alle landets politibygg. Den nasjonale Pride-markeringen i Oslo fikk 25. juni en svært tragisk slutt gjennom et terrorangrep i Oslo sentrum. Dette har preget hele samfunnet, og også våre medlemmer. Det ble gjennomført en solidaritetsmarkering i regi av Oslo politidistrikt og som Politiets Fellesforbund støttet i september.

Årssamlinger for likestillings- og mangfoldskontakter

Det er i denne perioden blitt arrangert to ulike todagerssamlinger i Oslo for likestilling- og mangfoldskontaktene. En i oktober 2021, samt en i mars 2022. Det har vært god oppslutning rundt disse samlingene. Det var flere interne og eksterne foredragsholdere, der alle bidro til en meget lærerik og kompetansehevende samling. Utvalget opplever at dette er med på å styrke våre tillitsvalgte ute i lokallagene. Vi ønsker økt bruk av det mangfoldet som befinner seg i lokallagene og blant medlemmene, og på den måten synliggjøre verdien av å være forskjellige. I tillegg har utarbeidelsen av Handlingsplan for politiets arbeid (2022-2025) vært et tema på disse samlingene og vil være et viktig styringsdokument for dette arbeidet i tiden fremover.

Likestillings- og mangfoldsutvalget i 2022

Likestillings- og mangfoldsutvalget har i 2022 bestått av Audun Vårvik, Thomas Madsen, Margrete Vaage og leder av utvalget Rikke Hallgren.